close

Nauka w Polsce

W gestii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) leży kształtowanie polityki naukowej państwa, utrzymanie instytucji badawczych, części państwowych szkół wyższych oraz nadzór merytoryczny nad uczelniami prywatnymi. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponuje państwowymi środkami budżetowymi  przeznaczonymi na badania naukowe.

 

Agencją wykonawczą, która rozdziela fundusze badawcze w obszarze nauk podstawowych jest Narodowe Centrum Nauki (NCN). Rozdział funduszy na badania o charakterze aplikacyjnym jest zadaniem spoczywającym na utworzonym w 2007 r. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Do podstawowych zadań Centrum należy administrowanie i finansowanie strategicznymi programami badań naukowych o charakterze aplikacyjnym oraz inicjowanie działalności wdrożeniowej. 

 

Polska Akademia Nauk (PAN) działa poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz instytuty naukowe. Najważniejszymi celami działalności PAN jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przyczynianie się do rozwoju nauki, jej promocji oraz rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest największą pozarządową organizacją zajmującą się finansowaniem badań naukowych, wymiany osobowej z zagranicą oraz działaniami na rzecz transferu technologii do praktyki gospodarczej. W szczególności działalność FNP  obejmuje przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów, przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych oraz finansowe wspieranie wdrożeń.

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich.

 

 
 
 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych