close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 • 17 maja 2017

  W związku z zagrożeniem powodziowym wzdłuż rzeki Missisipi Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie zaleca obywatelom polskim unikanie podróżowania w okolice Warren County oraz bezwzględne przestrzeganie poleceń służb lokalnych.

  Podróżnych udających się w okolice miasta Vicksburg informujemy, że droga stanowa nr 465 od autostrady nr 61 pozostanie zamknięta do ustąpienia wysokiego poziomu wód. Polecamy wybranie tras alternatywnych oraz obserwowanie ogłoszeń lokalnych.

   


  10 kwietnia 2017

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   


  5 stycznia 2017

  Podróże z USA na Kubę

  Amerykańskie przepisy federalne zabraniają podróży turystycznych z USA na Kubę.

  Zakaz dotyczy każdego kto podlega jurysdykcji Stanów Zjednoczonych (obywatele amerykańscy, stali rezydenci, jak również inni cudzoziemcy przebywających czasowo na terytorium Stanów Zjednoczonych).

   Dopuszczalne są jedynie podróże w następujących celach:

  - odwiedziny rodziny,

  - oficjalne wizyty biznesowe przedstawicieli rządu USA, rządów innych państw i niektórych organizacji międzyrządowych,

  - działalność dziennikarska,

  - badania i spotkania naukowe,

  - działalność edukacyjna i wymiana studencka,

  - działalność religijna,

  - występy publiczne, warsztaty, sport oraz inne zawody i wystawy,

  - pomoc narodowi kubańskiemu,

  - projekty humanitarne,

  - działalność prywatnych fundacji, instytutów badawczych i naukowych,

  - export, import i przekaz materiałów informacyjnych,

  - podróże związane z określonymi zatwierdzonymi transakcjami exportowymi.

   Jeśli podróż nie zawiera się w powyższych kategoriach wymagane jest indywidualne pozwolenie wydane przez U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC), więcej informacji pod linkiem https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/licensing.aspx 


   

  Kwiecień 2016

  KOMUNIKAT STRAŻY GRANICZNEJ dotyczący przekraczania granicy RP przez obywateli polskich z podwójnym obywatelstwem

   

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

   

  Jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony będzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami.

   

  Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego, która sama przy odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej będzie zobowiązany do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

  CZYTAJ DALEJ

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: