close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • PASZPORTY

 •  

  Paszporty, z wyjątkiem paszportów tymczasowych są produkowane (personalizowane) w Polsce. Zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport minimum 2 miesiące przed utratą ważności dotychczas posiadanego paszportu.

   

  Od dnia 29 czerwca 2009 r. przyjmowanie wniosków o paszporty biometryczne odbywa się z pobraniem odcisków palców.

   

  Uwaga: Nie ma możliwości potwierdzenia danych, tożsamości i obywatelstwa polskiego osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego – przez innego obywatela polskiego.

   

  Okres oczekiwania na paszport biometryczny wynosi do 2 miesięcy.

   

  Komunikat Straży Granicznej dotyczący obywateli RP posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP  posiadających również inne obywatelstwo, prosimy o zapoznanie się z aktualnym komunikatem Straży Granicznej:

  http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3248,Komunikatdotyczacy-obywateli-RP-posiadajacych-rownoczesnie-obywatelstwo-innego-.html

   

  Informacje ogólne

   

  Złożenie wniosku o paszport

   

  Złożenie wniosku o paszport 10-letni i paszport tymczasowy następuje osobiście.

   

  Obecnie możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu poza okręgiem konsularnym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania powinna mieć na uwadze, że zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego (na przykład w sprawach o  przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego lub przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego).

   

  Odbiór dokumentu paszportowego

   

  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście.

   

  Obowiązek ten wynika z konieczności weryfikacji danych biometrycznych zapisanych w dokumencie paszportowym na mikroprocesorze. W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (wzór wniosku), jednak w tym wypadku organ paszportowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy produkcyjne.

   

  Numer PESEL

   

  Do złożenia wniosku paszportowego konieczne jest posiadanie numeru PESEL FORMULARZ DO POBRANIA ( Więcej informacji w zakładce PESEL). O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego – występuje konsul. Nie pobiera się opłaty za tę czynność. Do nadania nr PESEL niezbędne są polskie akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) oraz dokument tożsamości. Zagraniczne akty urodzenia wymagają uprzedniego umiejscowienia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce (patrz: umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce)

   

  Zmiana danych osobowych (imienia, nazwiska)

   

  Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na nazwisko zmienione wskutek zawarcia związku małżeńskiego za granicą składają odpis polskiego aktu małżeństwa (patrz: umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce). Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na dane (imię, imiona, nazwisko) zmienione wskutek administracyjnej zmiany danych składają nowy akt urodzenia, małżeństwa (patrz: administracyjna zmiana imienia/nazwiska).

   

  Uwaga !!!

   

  Osoby które zawarły małżeństwo w kraju lub za granicą, w wyniku którego nastąpiła zmiana danych osobowych (nazwiska), są zobowiązane wystąpić o wymianę paszportu niezwłocznie, nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

   

  Osoby małoletnie

   

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje rodzice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. Wymaga się, aby przynajmniej jedno z rodziców posiadało ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego. Odciski palców pobiera się od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.

  Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego).

   

   

  Fotografia

   

  Zdjęcie kolorowe w formacie: szerokość 35mm, wysokość 45 mm wzór zdjęcia

   

  Pozycja głowy i wygląd twarzy:

   

  1. Zdjęcie musi być wykonane w taki sposób aby twarz osoby fotografowanej była skierowana prosto w obiektyw aparatu (en face)
  2. Głowa nie może być przekrzywiona
  3. Fotografia powinna przedstawiać widoczny owal twarzy
  4. Osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez gestów mimicznych, z zamkniętymi ustami)
  5. Brwi musza być całkowicie widoczne, nie jest natomiast konieczne odsłonięcie całego czoła
  6. Dopuszcza się, by część fryzury wystawała poza obrys zdjęcia
  7. Uszy nie musza być widoczne
  8. Nie akceptujemy zdjęć wykonanych z półprofilu

   

   

  Opłaty paszportowe

   

  Opłatę konsularną można złożyć w postaci gotówki, Money Order, cashier's check lub certified check wystawiony na urząd konsularny (czeki personalne nie są akceptowane). Wykaz opłat konsularnych patrz: (tabela opłat konsularnych).

   

  Uwaga:  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia lub obniżenia opłaty konsularnej, przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia lub ulgi.

   

   

  Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od:

   

  1)   osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  2)   osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  3)   osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się o 50% w przypadku:

   

  1)   emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.6)), a także współmałżonków tych osób pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;

  2)   osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  3)   kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

  4)   osób małoletnich do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia.

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się częściowo w związku z:

   

  1)   ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268);

  2)   ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;

  3)   z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

   

   

  Paszport 10-letni

   

  Biometryczny paszport 10-letni może otrzymać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 13 roku życia.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym  (wniosek dostępny jest wyłącznie w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych),

  2. jedna fotografia paszportowa (wymogi fotografii w informacji ogólnej powyżej).

  3. dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy, a w przypadku jego utraty - inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (dowód osobisty i/lub decyzja wojewody potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego) oraz oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu.

  4. Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa polskiego wnioskodawcy konsul może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych lub zupełnych aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa), decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego.

   

  Uwaga: w przypadku posiadania zagranicznego aktu stanu cywilnego należy najpierw dokonać jego umiejscowienia w urzędzie stanu cywilnego w miejscu ostatniego zamieszkania wnioskodawcy w Polsce.

   

  5. Dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulgi w opłacie lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty konsularnej za wydanie nowego paszportu.

  6. W przypadku dzieci w wieku 13-18 lat wydaje się paszport biometryczny 10-letni z pobraniem odcisków palców. Wymagane dokumenty i uprawnienia do złożenia wniosku tak jak w przypadku dzieci do 13 roku życia (poniżej)

   

  Paszporty dla dzieci do 13 roku życia

   

  Dzieciom do 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie.

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje rodzice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. Wymaga się, aby przynajmniej jedno z rodziców posiadało ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

   

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

   

  Odciski palców pobiera się od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.

   

  Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.

  W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym  (wniosek dostępny jest wyłącznie w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych),

  2. jedna fotografia paszportowa (wymogi fotografii w informacji ogólnej powyżej),

  3. dotychczas posiadany dokument paszportowy, jeżeli był wydany,

  4. ważne dokumenty tożsamości rodziców - wymaga się, aby przynajmniej jedno z rodziców posiadało ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

  5. odpis polskiego aktu urodzenia dziecka.

   

  Paszport tymczasowy

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

   

  1. Osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP, w przypadku jeżeli osoba zainteresowana złoży stosowny wniosek o  wydanie takiego dokumentu
  2. Osobom przebywającym czasowo w RP lub za granicą, na powrót do miejsca ich stałego pobytu
  3. Osobom przebywającym w RP lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
  4. Osobom przebywającym w RP lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego składa dokumenty analogiczne jak w przypadku wniosku o wydanie paszportu 10-letniego.

   

  Paszport tymczasowy może być ważny maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Okres ważności paszportu tymczasowego określa konsul.

   

  Uwaga: Nie ma możliwości potwierdzenia danych, tożsamości i obywatelstwa polskiego osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego – przez innego obywatela polskiego.

   

   

  UWAGA: Przed planowanym przyjazdem do Waszyngtonu warto zapoznać się z informacją nt. planowanych dyżurów konsularnych ( zakładka Dyżur konsularny)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: